X
Dostawa : Wybierz adres
Kraj  
  
  
Cart Loading

Regulamin korzystania

[TIENS Sp. z o.o.]

 

REGULAMIN UŻYTKOWANIA STRONY I WARUNKI DOSTAWY

Na niniejszej stronie (oraz w naszej Polityce Prywatności, Polityce Cookies i Regulaminie Korzystania ze Strony) znajdują się informacje o nas i warunki prawne (Warunki) sprzedaży wszystkich produktów (Produkty) zamieszczonych na niniejszej stronie www.tiens.pl.

Zanim zamówisz którykolwiek z Produktów dostępnych na stronie, dokładnie zapoznaj się
z Warunkami. Przed złożeniem zamówienia zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody
na zaakceptowanie niniejszych Warunków.

Jeśli wyrażasz zgodę na Warunki, kliknij „Wyrażam zgodę”. W przypadku braku zgody na Warunki, zamawianie produktów dostępnych na stronie nie będzie możliwe.

Wydrukuj kopię niniejszych Warunków lub zapisz je na komputerze w celu późniejszego wykorzystania.

Co pewien czas do Warunków zostają wprowadzane zmiany, jak określono w paragrafie 8. Zapoznaj się z Warunkami za każdym razem, kiedy chcesz zamówić produkty ze strony, aby mieć pewność, że rozumiesz Warunki obowiązujące w chwili, gdy dokonujesz zakupu.

 

1. INFORMACJE O NAS

1.1 Prowadzimy niniejszą stronę www.tiens.pl. Nasza spółka zarejestrowana jest w Polsce pod numerem KRS 0000219740, z siedzibą biura pod adresem 02-366 Warszawa,
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A, Polska. Główny adres prowadzenia działalności gospodarczej to 02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A.

1.2 W celu skontaktowania się z nami, skorzystaj z zakładki “O Tiens” na naszej stronie.

2. NASZE PRODUKTY

2.1 Zdjęcia produktów na stronie zamieszczono wyłącznie dla celów poglądowych. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby pokazać rzeczywiste kolory produktów, jednak nie możemy zagwarantować, że monitor twojego komputera dokładnie odda ich kolor. Zamówione produkty mogą nieznacznie różnić się od tych ze zdjęć.

2.2 Opakowanie produktów może różnić się od opakowania pokazanego na zdjęciach na stronie.

2.3 Wszystkie produkty przedstawione na stronie są dostępne w sprzedaży. Jeśli zamówiony przez kupującego produkt nie będzie dostępny, poinformujemy go o tym mailowo najszybciej, jak
to możliwe i nie będziemy przetwarzać złożonego zamówienia.

3. UŻYTKOWANIE STRONY

3.1 Zasady użytkowania strony określa Regulamin Korzystania ze Strony.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

3.2 Zakupu produktów z naszej strony mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie lub osoby, które mają zdolność prawną do zawierania wiążących umów.

3.3 Zobowiązujemy się przestrzegać niniejszych Warunków oraz naszej Polityki Prywatności, Polityki Cookies oraz Regulaminu Korzystania ze Strony (w odniesieniu do zawartej
z użytkownikiem Umowy). Ponosimy odpowiedzialność za stwierdzenia i oświadczenia naszych autoryzowanych przedstawicieli zamieszczane na naszej stronie. Prosimy o zgłaszanie na piśmie wszelkich odstępstw od tych Warunków.

3.4 Jako konsument, masz prawo do reklamacji Produktów, które są wadliwe lub niezgodne
z opisem. Informacje na temat twoich praw w tym zakresie znajdziesz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niniejsze Warunki są z nimi całkowicie zgodne.

4. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Dane osobowe wykorzystujemy zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Polityką Cookies. Prosimy o zapoznanie się z nimi, ponieważ zawierają ważne terminy, które odnoszą się do użytkownika strony.

5. W JAKI SPOSÓB ZAWIERANA JEST UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM STRONY

5.1 Na naszej stronie znajdziesz informacje na temat kroków, jakie należy podjąć, aby złożyć zamówienie poprzez naszą stronę.

5.2 Nasz proces zamawiania pozwala na sprawdzenie zamówienia i wprowadzenie zmian przed złożeniem zamówienia. Prosimy o dokładne czytanie i sprawdzanie informacji na każdym etapie składania zamówienia.

5.3 Po złożeniu zamówienia kupujący otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Nie oznacza to jednak, że zamówienie zostało przyjęte. Proces przyjęcia zamówienia odbywa się w sposób opisany w pkt 7.4.

5.4 Potwierdzimy przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie e-maila informującego
o wysłaniu Produktów (Potwierdzenie Wysyłki). Umowa z użytkownikiem zostaje zawarta po wysłaniu przez nas Potwierdzenia Wysyłki.

5.5 Jeżeli nie jesteśmy w stanie dostarczyć kupującemu zamówionego Produktu, na przykład
z powodu braku dostępności Produktu lub błędu w cenie podanej na stronie, jak określono
w ustępie 13.5, poinformujemy go o tym e-mailem i nie będziemy przetwarzać zamówienia. Jeśli kupujący dokonał już opłaty za Produkty, zwrócimy mu pełną sumę najszybciej, jak to możliwe.

6. ZMIANA NINIEJSZYCH WARUNKÓW

6.1 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w następujących kwestiach:
(a) zmiany w sposobie przyjmowania płatności; oraz (b) zmiany właściwych przepisów i warunków prawnych.

6.2 Przy każdym zakupie Produktów, przy umowie z kupującym będą miały zastosowanie warunki obowiązujące w momencie zakupu.

6.3 Po każdej zmianie Warunków, zgodnie z postanowieniami ustępu 6, kupujący będzie o tych zmianach na bieżąco zawiadamiany poprzez informację zamieszczoną na górze niniejszej strony, z właściwą datą.

Niektóre usługi oferowane na naszej stronie wymagają korzystania z loginu i hasła ("Dane logowania"). Niniejsze Dane logowania przeznaczone są wyłącznie dla użytkownika i nie powinny być udostępniane innym osobom. Wprowadzone Dane logowania muszą być dokładne
i kompletne. Zastrzegamy sobie prawo do przyjęcia i wycofania Danych logowania. Jeśli użytkownik podejrzewa, że jego dane logowania nie są bezpieczne lub zauważył, że zostały wykorzystane w niewłaściwy sposób, powinien niezwłocznie nas o tym poinformować.

 

7. PRAWO DO REZYGNACJI Z UMOWY I WARUNKI ZWROTU KOSZTÓW

7.1 Kupujący ma prawo do rezygnacji z umowy w terminie określonym poniżej w pkt 7.3. Tym samym, jeśli we właściwym okresie zmienisz zdanie lub z jakiegokolwiek innego powodu zdecydujesz, że nie chcesz otrzymać zamówionego Produktu, możesz powiadomić nas o swojej decyzji odstąpienia od umowy i otrzymać zwrot pieniędzy. Informacje na temat twoich praw w tym zakresie znajdziesz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

7.2 Prawo do rezygnacji z umowy nie ma jednak zastosowania w przypadku: (a) zamówień
na produkty w przedsprzedaży; (b) Produktów z pieczęcią zabezpieczającą, które rozpieczętowałeś lub rozpakowałeś.

7.3 Twoje prawo odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu wysłania Potwierdzenia wysyłki, czyli w chwili zawarcia umowy. Po otrzymaniu Produktów masz 14 (czternaście) dni na rezygnację z umowy, począwszy od następnego dnia po otrzymywanych produktów.

7.4 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować nas o swojej decyzji
o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismem wysłanym pocztą, faksem lub wysyłając wiadomość e-mail na adres tiens@tienspolska.pl.Możesz zachować kopię powiadomienia o rezygnacji.

7.5 Jeżeli Niezależny Dystrybutor wypowie Umowę dystrybucyjną po upływie 14 dni od jej rozpoczęcia lub jeśli Tiens wypowie Umowę dystrybucyjną, Niezależny Dystrybutor:

7.5.1 Nie ma żadnych dalszych zobowiązań umownych wobec Tiens, poza tymi określonymi
na mocy przepisów, które w sposób wyraźny lub dorozumiany wykraczają poza tę kwestię i może anulować niezrealizowane zamówienia i natychmiast otrzymać zwrot wszelkich sum uiszczonych w ramach przedpłaty za nieotrzymane Produkty.

7.5.2 Może zwrócić (na koszt Tiens) wszelkie oryginalne, nieużywane i nadające się do ponownej sprzedaży towary zakupione w Tiens w ciągu 90 dni przed wygaśnięciem umowy. Tiens zobowiązuje się zwrócić Niezależnemu Dystrybutorowi wszelkie poniesione koszty
z uwzględnieniem podatku VAT wliczonego w cenę towarów, pomniejszone
o wygenerowane prowizje oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 10% (która nie będzie pobierana, jeżeli Umowę dystrybucyjną wypowie Tiens), a także o wszelkie zmniejszenie wartości towarów zwróconych Tiens w postaci ich obniżonej jakości lub nienadających się do ponownej sprzedaży, jeżeli te produkty i/lub usługi nie zostały zakupione lub nabyte
z naruszeniem Umowy dystrybucyjnej;

7.6 Jeśli zwróciłeś Produkty na podstawie niniejszego paragrafu 7, ponieważ są one wadliwe lub niezgodne z opisem, w całości zwrócimy ci kwotę w wysokości ceny wadliwego Produktu, wszelkie stosowne koszty wysyłki oraz wszelkie uzasadnione koszty poniesione przez ciebie w celu zwrócenia nam Produktów.

7.7 Niniejsze środki zwrócimy ci na kartę kredytową lub kartę płatniczą, z której korzystasz.

7.8 Jeżeli otrzymałeś produkty: (a) należy zwrócić je do nas najszybciej, jak to możliwe; (B) jeżeli Produkty te nie są wadliwe lub niezgodne z opisem (patrz: pkt 7.6), koszty zwrotu produktów ponosi zamawiający; (c) masz prawny obowiązek właściwego przechowywania Produktów.

7.9 Szczegóły dotyczące twoich praw odstąpienia od umowy i informacje na temat warunków korzystania z nich znajdują się w Potwierdzeniu Wysyłki.

7.10 Jako konsument, masz prawo do reklamacji Produktów, które są wadliwe lub niezgodne
z opisem. Warunki dotyczące zwrotu towarów zawarte w niniejszym paragrafie 7 oraz
w Regulaminie są z nimi całkowicie zgodne. Informacje na temat twoich praw
w tym zakresie znajdziesz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8. DOSTAWA

8.1 Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w Potwierdzeniu Wysyłki, o ile nie wystąpią Okoliczności Pozostające Poza Naszą Kontrolą (jak określono w pkt 13.2). Jeśli zrealizowanie dostawy w terminie będzie niemożliwe z powodu Okoliczności Pozostających Poza Naszą Kontrolą, skontaktujemy się z tobą i przedstawimy inny termin dostawy.

8.2 Dostawa zostanie zrealizowana, gdy dostarczymy produkty na wskazany przez kupującego adres.

8.3 Po zrealizowaniu kupujący ponosi odpowiedzialność za produkty.

8.4 Kupujący staje się właścicielem Produktów po otrzymaniu przez nas pełnej zapłaty, łącznie
ze wszystkimi obowiązującymi kosztami wysyłki.

9. DOSTAWA TYLKO W GRANICACH KRAJU

9.1 Dostawy realizujemy jedynie w granicach Polski.

9.2 Możesz złożyć zamówienie na Produkty przebywając poza Polską, jednak adres dostawy musi znajdować się w granicach Polski.

10. CENA TOWARÓW I KOSZTY WYSYŁKI

10.1 Ceny Produktów przedstawione są na naszej stronie. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poprawność cen Produktów w momencie, gdy wszelkie właściwe informacje zostają wprowadzone do systemu. W przypadku wykrycia przez nas błędu w cenie zamówionego Produktu (Produktów), zastosowanie ma ustęp 10.5.

10.2 Ceny naszych Produktów mogą się zmieniać co pewien czas, ale zmiany nie będą miały wpływu za zamówienia, które potwierdziliśmy poprzez Potwierdzenie Wysyłki.

10.3 Cena Produktu zawiera VAT (jeśli dotyczy) w wysokości aktualnej stawki obowiązującej Polsce. Jednakże, jeśli stawka VAT zostanie zmieniona pomiędzy datą zamówienia oraz terminem dostawy, zmodyfikujemy opłacany przez kupującego VAT chyba, że kupujący opłacił Produkty
w całości przez wejściem w życie zmian w VAT.

10.4 Cena produktu nie zawiera kosztów wysyłki. Informacje na temat kosztów wysyłki zamieszczone są na stronie. Znajdziesz je w zakładce „Wysyłka i zwrot”.

10.5 Na stronie znajduje się wiele Produktów. Niektóre z nich, pomimo naszych starań, mogły zostać niewłaściwie wycenione. Jeśli wykryjemy błąd w cenie zamówionych Produktów poinformujemy o tym kupującego oraz damy mu możliwość kontynuowania zakupu Produktu po właściwej cenie lub anulowania zamówienia. Zamówienie zaczniemy przetwarzać po otrzymaniu twoich wytycznych. Jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z tobą korzystając z podanych przez Ciebie podczas procesu zamówienia danych kontaktowych, uznamy zamówienie za anulowane i powiadomimy cię o tym w formie pisemnej. Jeśli błąd w cenie jest wyraźny i mógłby bez trudu zostać przez ciebie wykryty, nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia ci produktów po niewłaściwej (niższej) cenie.

11. SPOSÓB PŁATNOŚCI

11.1 Płatności dokonywać można jedynie z wykorzystaniem karty bankowej.

11.2 Płatność za Produkty oraz wszelkie obowiązujące koszty dostawy dokonywane
są z góry. Obciążenie karty następuje dopiero po wysyłce zamówienia.

 

12. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

12.1 Jeżeli nie dopełnimy niniejszych Warunków, spoczywa na nas odpowiedzialność za stratę lub szkodę, którą poniósł kupujący, stanowiącą przewidywalny wynik naruszenia przez nas Warunków lub naszej niedbałości, jednak nie odpowiadamy za straty i szkody, które nie były przewidziane. Strata lub szkoda przewidywalna jest wtedy, gdy konsekwencje naruszenia przez nas Warunków są oczywiste lub gdy zostały rozważone przez nas i przez kupującego podczas zawierania Umowy.

12.2 Dostarczamy Produkty wyłącznie do użytku domowego i osobistego. Kupujący zobowiązuje się nie używać Produktów do celów komercyjnych czy biznesowych.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek utraty zysków lub straty czy utrudnienia
w działalności biznesowej oraz za utratę biznesowych możliwości.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszelkie treści i materiały opublikowane na naszej stronie stanowią własność intelektualną Spółki. Tym samym, cała zawartość strony i przedstawione na niej prace chronione są międzynarodowym prawem autorskim i umowami. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

Dystrybutorzy korzystają z zawartości i pobierają materiały opublikowane na stronie wyłącznie dla celów korzystania z serwisu oraz promowania ich działalności związanej
z Tiens. Zabrania się wykorzystywania wyżej wymienionych materiałów w inny sposób. Zabrania się również udostępniania materiałów osobom trzecim w celu ich reprodukowania, kopiowania, publikowania lub przekazywania dla innych celów działalności komercyjnej.

13. OKOLICZNOŚCI ZNAJDUJĄCE SIĘ POZA NASZĄ KONTROLĄ

13.1 Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w spełnieniu któregokolwiek z naszych zobowiązań w ramach Umowy, które spowodowane jest przez Zdarzenie Znajdujące się Poza Naszą Kontrolą. Zdarzenie Znajdujące się Poza Naszą Kontrolą zdefiniowano poniżej w pkt 13.2.

13.2 Zdarzenie Znajdujące się Poza Naszą Kontrolą oznacza każde działanie lub wydarzenie pozostające poza naszą kontrolą, w tym strajki, blokady lub inne akcje protestacyjne podejmowane przez osoby trzecie, rozruchy, zamieszki, inwazja, atak terrorystyczny lub groźbę ataku terrorystycznego, wojny (wypowiedziane lub nie) lub zagrożenie wojną i przygotowania do wojny, pożar, wybuch, huragan, powódź, trzęsienie ziemi, osunięcie ziemi, epidemię lub inne katastrofy naturalne lub awarię publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych lub niemożność korzystania z kolei, żeglugi, samolotów, samochodów lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego.

13.3 Jeżeli dojdzie do Zdarzenia Pozostającego Poza Naszą Kontrolą, które utrudni nam wypełnienie zobowiązań określonych w Umowie: (a) skontaktujemy się z kupującym najszybciej, jak to możliwe, aby powiadomić go o zdarzeniu; (b) nasze zobowiązania określone w Umowie zostaną zawieszone, a czas ich realizacji zostanie przedłużony na czas trwania Zdarzenia Pozostającego Poza Naszą Kontrolą. Jeżeli Zdarzenie Pozostające Poza Naszą Kontrolą utrudni dostawę zamówionych Produktów, ustalimy wraz z kupującym nową datę dostawy, po zakończeniu Zdarzenia Pozostającego Poza Naszą Kontrolą.

14. KOMUNIKACJA

14.1 Określenie "na piśmie" w niniejszym Regulaminie oznacza również korespondencję poprzez e-mail.

14.2 Jeśli chcesz się z nami skontaktować na piśmie lub jeżeli na mocy któregoś z ustępów niniejszego Regulaminu wymaga się powiadomienia nas w formie pisemnej, możesz wysłać nam je poprzez e-mail na adres tiens@tienspolska.pl lub listownie na adres 02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 A, Polska. Potwierdzimy otrzymanie niniejszego zawiadomienia w formie pisemnej, zwykle za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacje na temat sposobu powiadamiania o odstąpieniu od umowy znajdują się w ustępie 7.

14.3 W celu skontaktowania się z kupującym lub pisemnego zawiadomienia go, uczynimy
to poprzez e-mail lub listownie, korzystając z adresu podanego przez kupującego
w zamówieniu.

15. INNE ISTOTNE WARUNKI

15.1 Zastrzegamy sobie prawo do przekazania naszych praw i obowiązków wynikających z Umowy na inną organizację, jednak nie wpłynie to na prawa i obowiązki kupującego wynikające
z niniejszego Regulaminu.

15.2 Kupujący może przekazać swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu innej osobie jedynie po otrzymaniu naszej pisemnej zgody.

15.3 Niniejsza umowa zostaje zawarta między nami a kupującym. Żadna inna osoba nie ma prawa do egzekwowania któregokolwiek z jej postanowień.

15.4 Każdy z ustępów niniejszego Regulaminu ma osobne zastosowanie. Jeśli sąd lub inny właściwy organ stwierdzi, że któryś z nich jest niezgodny z prawem lub niedający się egzekwować, pozostałe ustępy pozostają wiążące i zachowują pełną moc prawną.

15.5 Jeżeli kupujący nie dopełni swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jeśli nie będziemy egzekwować naszych praw wobec kupującego lub jeżeli przystąpimy do ich egzekucji z opóźnieniem, że oznacza to, że zrzekamy się roszczeń wobec kupującego i nie zwalnia kupującego z obowiązku dopełnienia tych zobowiązań. Jeśli odstąpimy od roszczeń wobec kupującego, poinformujemy go o tym na piśmie, jednak decyzja ta nie jest równoznaczna
z automatycznym odstąpieniem od dalszych roszczeń wobec kupującego.

15.7 Nie przedstawiamy kopii Umowy między nami a kupującym.